Spotkanie informacyjne

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Voucher badawczy – spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr 3

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy jako partner projektu – którego Liderem są  „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców – już dzisiaj zaprasza Przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące projektu VOUCHER BADAWCZY, które odbędzie się :

06.03.2014 r  o godz. 14:00 – 16:00
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości
88-100 Inowrocław ul. Poznańska 185, I piętro
w sali konferencyjnej

Celem spotkania będzie zapoznanie Przedsiębiorców – potencjalnych Uczestników Projektu- z zasadami składania wniosków o udzielenie wsparcia.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Wsparcie w postaci vouchera  – bezzwrotnej dotacji – jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć zakupu usług:  w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz  w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

Voucher uprawnia MSP do wykupienia w jednostce naukowej  usługi badawczo-rozwojowej o określonej wartości. Program  nie dotyczy wsparcia projektów celowych, w których znajduje się również część wdrożeniowa opracowanego rozwiązania.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu z wykorzystaniem załączonego formularza zgłoszeniowego (zakładka Do pobrania).

Formularz prosimy przesłać na adres e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl lub faxem na nr (52) 322 67 81.

Biuro Projektu „Voucher badawczy”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Bydgoszcz

ul. Długa 34 pok. 303, 304

85-034 Bydgoszcz

Tel. (52) 322 58 32 , Fax (52) 322 67 81

e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl

www.pte.bydgoszcz.pl

więcej informacji o projekcie na:

www.voucherbadawczy.pl

Menu