Ogłoszenie o konkursie nr 2

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu 2

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Voucher badawczy” w Konkursie nr 2.

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:
– badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
– badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia:
– Voucher badawczy kooperacyjny.

Maksymalna wielkość wsparcia:
– w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego wynosi 400 000 złotych.

Intensywność wsparcia może wynosić w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego do 90% kosztów kwalifikowanych.

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 2 000 000,00 złotych.

Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 11 lutego 2014 roku do dnia 24 lutego 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłoszenie dostępne tutaj:

Menu