Ochrona danych osobowych

Szkolenie pn.: Ochrona danych osobowych

(szkolenie zamknięte, dla dedykowanej grupy)

ADRESACI SZKOLENIA
pracownicy, biorący udział w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji i rozwiązań praktycznych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa
1.Przepisy o ochronie danych osobowych na gruncie prawa krajowego (ustawa o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych).
2.Nowelizacja przepisów ochrony danych osobowych na gruncie prawa europejskiego – ogólne rozporządzenie ochrony danych (RODO/GDPR).
3.Regulacje wewnętrzne administratora danych (dokumentacja przetwarzania danych osobowych wg obecnego stanu prawnego i po 25 maja 2018 r.).

Organ nadzorczy ochrony danych osobowych (GIODO /PUODO)
1.Rola, status, zadania i uprawnienia.
2.Rejestracja zbiorów danych oraz ABI / IOD teraz i po 25 maja 2018 r.

Podstawowe pojęcia
1.Co w rzeczywistości kryje się pod pojęciem „dane osobowe”?
2.Dane zwykłe a dane wrażliwe.
3.Czym jest zbiór danych osobowych? Identyfkacja zbiorów danych osobowych.
4.Czym jest proces przetwarzania danych osobowych?

Sankcje prawne i inne konsekwencje naruszenia ochrony danych
1.Odpowiedzialność administracyjna – kary pieniężne za naruszenie ochrony danych osobowych (RODO/GDPR).
2.Odpowiedzialność karna, cywilna.
3.Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika.

Organizacja ochrony danych osobowych
1.Administrator danych osobowych – podmiot czy osoba? Jego rola i zadania wynikające z ustawy
o ochronie danych osobowych oraz RODO/GDPR.
2.Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych – wymóg czy przywilej? Jaka jest jego rola w strukturze organizacji. Status i rola IOD po 25 maja 2018 r.
3.Administrator Systemów Informatycznych.
4.Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych.
5.Podmiot przetwarzających dane osobowe (procesor).

Zasady przetwarzania danych osobowych
1.Podstawy prawne przetwarzania danych – ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
2.Zgoda osoby w procesie przetwarzania danych osobowych – elementy zgody. Kiedy zgoda jest nieważna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych a zgoda na przesyłanie informacji handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych o dzieciach do lat 13.
3.Obowiązek informacyjny – co to jest, w jaki sposób, kiedy i względem kogo należy go dopełnić?
4.Realizacja praw osoby, której dane dotyczą (m.in. prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia).
5.Udostępnianie danych osobowych.

Nowe obowiązki administratora danych wynikające z RODO
1.Ochrona danych w fazie projektowania.
2.Rejestracja czynności przetwarzania danych.
3.Ocena skutków ochrony danych.
4.Informowanie o naruszeniach ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników
1.Obowiązek informacyjny wobec pracownika / współpracownika.
2.Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca.
3.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w relacji pracodawca – pracownik.
4.Publikacja danych pracownika i jego wizerunku.
5.Czy każdy pracownik / współpracownik może przetwarzać dane osobowe?
6.W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoringu względem pracowników
(monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring systemów informatycznych, monitoring lokalizacji)?

Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych
1.Jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych?
2.Relacje administrator – przetwarzający (procesor).
3.Przykłady umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa danych osobowych w środowisku informatycznym.

Szkolenie realizowane w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLENIA
siedziba PTE w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz lub Zamawiającego szkolenie

TERMIN SZKOLENIA – do ustalenia

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ
materiały szkoleniowe (opracowanie, długopis, notatnik), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy.

CENA – zależna od liczebności grupy, wycena szkolenia dokonywana jest na rzecz danego Zamawiającego.

W celu zamówienia szkolenia zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@pte.bydgoszcz.pl; tel. (052) 322-90-60