Szkolenia z zakresu funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020

Obecnie w naszej ofercie znajdują się 7 szkoleń tj.:

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Vademecum beneficjenta;

2. Przegląd źródeł finansowania dla przedsiębiorców w ramach środków   europejskich na lata 2014 – 2020;

3. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 – możliwości finansowania dla JST;

4. Zasady kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

5. Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS realizowanych w latach 2014 – 2020;

6. Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość projektu w systemie SL2014;

7.  Projekty 10.2.2 – kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów w SL 2014.

OPIS SZKOLEŃ

Szkolenie nr 1 – Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w SOWA dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 9.00 do 15.45) którego celem jest przygotowanie uczestników do poprawnego opracowania wniosków
o dofinansowanie zgodnie z logiką projektową oaz zapoznanie z zasadami składania wniosku o dofinansowanie w POWER. Podczas szkolenia poruszone zostaną techniczne aspekty pracy w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Uczestnikom zapewniona zostanie możliwość przećwiczenia pracy w systemie SOWA.

Szkolenie nr 2 – Przegląd źródeł finansowania dla przedsiębiorców w ramach środków europejskich na lata 2014 – 2020 – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 9.00 do 15.45) adresowane do przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani m.in z rodzajami i instrumentami finansowania i ogólnymi zasadami aplikowania o środki związane z realizacją inwestycji, wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań
w działalności przedsiębiorstwa czy szkoleniami pracowników. W programie szkolenia przewidziano także omówienie poszczególnych Programów Operacyjnych i Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Szkolenie nr 3 – Perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 9.00 do 15.45), którego celem jest przybliżenie uczestnikom szczegółowych informacji w zakresie wsparcia JST w ramach Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 m.in. na temat.: nowości w systemie wdrażania Funduszy, roli czynników społecznych przy ubieganiu się o dotacje, poszczególnych Programów Operacyjnych, kwalifikowalności wydatków czy harmonogramie konkursów.

Szkolenie nr 4 – Zasady kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 9.00 do 15.45), którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020. Uczestnicy poznają m.in.: zasady wydatkowania środków, zależności wynikające ze sposobu budżetowania środków we wniosku o dofinansowanie, praktyczne aspekty związane z dokonywaniem zakupów i angażowaniem personelu, prawidłowym wyborem wykonawców i ponoszeniem wydatków w oparciu o uproszczone metody rozliczania.

Szkolenie nr 5 – Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS realizowanych w latach 2014 – 2020 – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 09.00 do 15.45). Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem jego stosowania podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Uczestnicy poznają zasady dotyczące m.in.: kwalifikowalności wyników, udzielania zamówień publicznych, SIWZ  przygotowania i prowadzenia postępowanie w oparciu o PZP.

Szkolenie nr 6 –  Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość projektu w systemie SL2014 – trwa rekrutacja

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 08.30 do 16.00). Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy w Centralnym Systemie teleinformatycznym SL2014 przy wdrażaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych oraz nabycie praktycznych umiejętności w obsłudze systemu.

Szkolenie nr 7 – Projekty 10.2.2 – kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów w SL 2014 – trwa rekrutacja

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Szkolenie jednodniowe (8 godz. od 08:30 do 15:15). Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak właściwie oceniać, ponosić i rozliczać wydatki w ramach projektów EFS, w jaki sposób analizować wytyczne obowiązujące w zakresie kwalifikowalności wydatków, jak prawidłowo prowadzić sprawozdawczość projektów EFS, w tym w systemie SL 2014.

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 52 322 90 60 lub 52 322 90 62

e-mail: chmara@pte.bydgoszcz.pl lub szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Numer szkolenia