Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne

Planowana na dzień 26 listopada 2016 r.  konferencja ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum poglądów, opinii, predykcji oraz teorii koncentrujących się w obszarach nauk ekonomicznych i społeczno-politycznych. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski stanowiły będą punkt wyjścia  do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju naszego kraju. Myślenie wizyjne i przyszłościowe winny stać się swego rodzaju idée fixe naszego konferencyjnego spotkania.

W ewolucji współczesnych gospodarek świata zachodzą od wielu lat przyspieszone zmiany, które kreują szereg wyzwań dla przedsiębiorstw, instytucji państwa oraz ekonomistów kształtujących polityki gospodarcze krajów i międzynarodowych stowarzyszeń gospodarczych takich jak Unia Europejska. Kryzys finansowy końca pierwszej dekady XXI wieku, narastający po nim problem zadłużenia państw oraz nasilająca się polaryzacja dochodowa i majątkowa w wielu krajach, a także intensywne procesy migracyjne i towarzyszące im napięcia społeczno-kulturowe wymagają podejmowania zdecydowanych działań w celu utrzymania warunków dla wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Wieloaspektowość, niejednoznaczność oraz szybka zmienność w czasie przebiegu wielu zjawisk powodują potrzebę ich uporządkowania i opisania przez świat akademicki oraz zaprojektowania wizji i scenariuszy na przyszłość. Wyzwania przyszłości dla naszego kraju stają się kluczowym elementem w procesie przemian społeczno-gospodarczych. Pokonanie dystansu cywilizacyjnego, jaki dzieli Polskę od krajów rozwiniętego kapitalizmu, może okazać się trudniejsze niż pierwotnie zakładano, jeżeli nie zostaną wykorzystane w tym procesie endogeniczne i intensywne czynniki rozwoju.

org

Menu