Wymogi redakcyjne

Artykuł zgłoszony przez danego autora nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim). Zgłoszony i przesłany na konferencję artykuł musi być dziełem autorskim oraz nowym, tzn. nie mógł zostać wcześniej opublikowany lub obecnie być przedmiotem postępowania kwalifikującego do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na konferencję, artykuły powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres  konferencja@pte.bydgoszcz.pl oraz w wersji wydrukowanej w jednym egzemplarzu wraz z podpisaną deklaracją praw autorskich na adres korespondencyjny zawarty w dziale KONTAKT (zgodnie z terminami określonymi w zakładce KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ)

Przesłane artykuły będą weryfikowane przez recenzentów pod względem zawartości merytorycznej, spełniania wymogów edytorskich, oraz pod kątem spójności z tematem konferencji. Uzyskanie pozytywnej opinii w powyższych trzech zakresach jest warunkiem niezbędnym do publikacji w monografii.

Pierwszym etapem weryfikacji jest opinia komitetu organizacyjnego w zakresie zgodność
z wymogami edytorskimi, tzn. artykuł powinien być sformatowany zgodnie ze wzorem umieszczonym w materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi) oraz poprawny pod względem stylistycznym. Bezwzględne przestrzeganie wymogów edytorskich jest warunkiem publikacji artykułu w monografii. Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami i tabelami (w formacie Excel), chyba że źródła danych stanowią integralną część pliku Word.

Kolejnym etapem jest zbadanie spójności z tematyką konferencji oraz dokonanie recenzji merytorycznej.

W ciągu 2 miesięcy od zakończenia terminu nadsyłania artykułów Uczestnicy otrzymają recenzję swojego artykułu. Wówczas autorzy będą mieli 10 dni na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów oraz odesłanie artykułu w celu publikacji w monografii. Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy otrzymują umowę wydawniczą/oświadczenie. Monografia zostanie wydana do końca czerwca 2017 r.

Po zakończeniu prac wydawniczych nad monografią Uczestnicy konferencji otrzymają przesyłką pocztową monografię z nadanym numerem ISBN (płytę z numerem ISBN bądź publikację książkową).

Najlepszych 11 artykułów zostanie opublikowana w interdyscyplinarnym, recenzowanym i wychodzącym od 1992 roku piśmie „Transformacje” wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych i Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

Menu