Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych. Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami. Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. PTE jest członkiem International Economic Association.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to jeden z młodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju. UKW jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. UKW posiada 12 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora Uczelnia uzyskała w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, a w 2015 – językoznawstwa). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika, psychologia, historia, nauka o polityce, dyrygentura, biologia, mechanika). W ostatnich latach uczelnia przyjmowała około 4 tysięcy studentów rocznie. Obecnie studiuje tu około 10 tysięcy studentów. 

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Centrum jest interdyscyplinarną jednostką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Powstało kwietniu 2001 r. z inicjatywy prof. Lech W. Zachera, który pełni funkcje jego dyrektora. Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum jest Joseph F. Coates jeden z najbardziej znanych w świecie futurologów i pionierów ewaluacji techniki. Podstawową działalnością Centrum są szeroko rozumiane badania typu impact assessment (ocena skutków technicznych, środowiskowych, politycznych, społecznych, organizacyjnych, psychologicznych, międzynarodowych i globalnych) oraz typu futuries studies (forecating foresight). W ramach swojej misji Centrum organizuję naukowe konferencje i seminaria, także o zasięgu międzynarodowym oraz publikuję książki i working papers. Celem Centrum jest tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej koncepcji metod i procedur badań typu impact assessment, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji oraz zarządzania. Centrum jest aktywne w procesie dydaktycznym oferując odpowiednie programy dla studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich (np. dotyczących problematyki Społeczeństwa Informacyjnego czy też problemów ekologicznych), jak również w dziedzinie konsultingu i ekspertyz. Centrum ma charakter międzynarodowy oraz sieciowy. Rozwijana problematyka jest zorientowana międzynarodowo, kontakty zagraniczne oraz kooperacja są ważnym wymiarem działalności Centrum.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to największa uczelnia niepubliczna w północnej Polsce, nowoczesny i dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki kształcący ponad 6 tysięcy studentów na 21 kierunkach studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, w tym w języku angielskim,
w obszarach związanych m.in. z ekonomią, logistyką, nauką o zdrowiu, nowymi technologiami oraz zagadnieniami społecznymi i demograficznymi. WSG aktywnie uczestniczy także w kreowaniu działań akcentujących obecność Polski w strukturach europejskich, prowadzi m.in. Centrum Europejskie i specjalistyczne podyplomowe studia europejskie, a także realizuje inwestycje i projekty współfinansowane z Funduszy Unijnych, środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i samorządów oraz środków przeznaczonych na rozwój uczelni z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty, projekty). 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podobnie jak 15 pozostałych urzędów statystycznych należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu.  Do głównych zadań Urzędu w części obejmującej obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy: organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystyki publicznej, udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,  prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: REGON-podmiotów gospodarki narodowej i TERYT-podziału terytorialnego kraju. Dodatkowo Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze statystyki rynku pracy w zakresie: pracujących w gospodarce narodowej, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy, popytu na pracę, czasu pracy, zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP i wynagrodzeń.

Menu