Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski

Tematyka konferencji zaplanowanej na 28 listopada 2015 r. obejmuje zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi w jakich uczestniczą Polacy od przeszło ćwierćwiecza. Proces transformacji systemowej jest zjawiskiem ważnym i ciekawym, a zarazem godnym naukowej analizy z racji swej złożoności oraz szerokiego oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę. Ponad 25 lat doświadczeń w tym obszarze jest dobrym momentem na podsumowanie i zbilansowanie obserwowanych zjawisk. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat skutków transformacji, a w trakcie dyskusji zaprezentować własne doświadczenia towarzyszące temu procesowi.

 Transformację systemową, poza historycznym ujęciem zjawiska, rozpatrywać należy również w kategoriach celów i wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Wskazanie sukcesów, ale też błędów i nieprawidłowości w transformacji jest niezmiernie istotne do projektowania przyszłych zmian, które w większym stopniu muszą dotyczyć kwestii jakościowych, zwłaszcza poprawy bytu mieszkańców, zmniejszenia poziomu ubóstwa i szeregu wykluczeń społecznych. Polska gospodarka potrzebuje „cierpliwego” kapitału, nowych technologii, sprawnego zarządzania, a zwłaszcza przyjaznego Państwa. Konferencja ma na celu przede wszystkim zdiagnozowanie ekonomicznych przemian po 1989 roku oraz wskazanie pożądanych kierunków dalszych zmian.

Menu