Wymogi dla autorów

Autorzy będą mieli możliwość wyboru miejsca publikacji tekstu: w elektronicznym, punktowanym czasopiśmie Copernican Journal of Finance & Accounting (CJFA) lub w formie rozdziału w monografii naukowej. Wybór CJFA wiąże się z koniecznością przygotowania i przesłania opracowania w języku angielskim do dnia 20.11.2015 roku.

Wymogi edytorskie dla tej formy publikacji zawarte są na stronie: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA.

Artykuł zgłoszony przez danego autora nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim). Zgłoszony i przesłany na konferencję artykuł musi być dziełem autorskim oraz nowym, tzn. nie mógł zostać wcześniej opublikowany lub obecnie być przedmiotem postępowania kwalifikującego do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na konferencję, artykuły powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres  konferencje@pte.bydgoszcz.pl oraz w wersji wydrukowanej w jednym egzemplarzu wraz z podpisaną deklaracją praw autorskich na adres korespondencyjny zawarty w dziale KONTAKT (zgodnie z terminami określonymi w zakładce KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ).

Przesłane artykuły będą weryfikowane przez recenzentów pod względem zawartości merytorycznej, spełniania wymogów edytorskich, oraz pod kątem spójności z tematem konferencji. Uzyskanie pozytywnej opinii w powyższych trzech zakresach jest warunkiem niezbędnym do publikacji.

Pierwszym etapem weryfikacji jest opinia komitetu organizacyjnego w zakresie zgodności z wymogami edytorskimi, tzn. artykuł powinien być sformatowany zgodnie ze wzorem umieszczonym w materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi) oraz poprawny pod względem stylistycznym. Bezwzględne przestrzeganie wymogów edytorskich jest warunkiem publikacji artykułu.

Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami i tabelami (w formacie Excel), chyba że źródła danych stanowią integralną część pliku Word.

Kolejnym etapem jest zbadanie spójności z tematyką konferencji oraz dokonanie recenzji merytorycznej.

W ciągu 2 miesięcy od zakończenia terminu nadsyłania artykułów Uczestnicy otrzymają recenzję swojego artykułu. Wówczas autorzy będą mieli 10 dni na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów oraz odesłanie artykułu w celu publikacji.

Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy otrzymują umowę wydawniczą.

Publikacja zostanie wydana do końca czerwca 2016 r.

Po zakończeniu prac wydawniczych nad monografią Uczestnicy konferencji otrzymają przesyłką pocztową publikację z nadanym numerem ISBN (płytę z numerem ISBN bądź publikację książkową).

 

 

Menu