Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych. Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami. Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. PTE jest członkiem International Economic Association.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy jest państwowym, zewnętrznym i niezależnym organem kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz. 1113 z późn. zm.), w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Izba prowadzi również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, podobnie jak 15 pozostałych izb w kraju, które swe siedziby mają w miastach wojewódzkich, działa w oparciu o przepisy: art. 171, ust. 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz. 1113 z późn. zm.); rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747). Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podobnie jak 15 pozostałych urzędów statystycznych należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego i działa na podstawie: ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm), zarządzenia nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 10, z poźn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.) i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. Do głównych zadań Urzędu w części obejmującej obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy: organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystyki publicznej, udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,  prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: REGON-podmiotów gospodarki narodowej i TERYT- podziału terytorialnego kraju. Dodatkowo Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze statystyki rynku pracy w zakresie: pracujących w gospodarce narodowej, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy, popytu na pracę, czasu pracy, zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP i wynagrodzeń.

 

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ) przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ośrodkiem akademickim prowadzącym badania naukowe oraz kształcenie na poziomie wyższym w obszarach ekonomii, zarządzania oraz finansów i rachunkowości. Działalność badawcza Wydziału koncentruje się w szczególności wokół zagadnień: polityki gospodarczej, rynku pracy, modelowania procesów ekonomicznych, bankowości, finansów publicznych oraz współczesnych teorii zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu. WNEiZ jest organizatorem i współorganizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Pracownicy wydziału zaangażowani są w realizację projektów badawczych zlecanych przez instytucje publiczne, m.in. przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, urzędy pracy, oraz przedsiębiorstwa. Na Wydziale wydawanych jest osiem czasopism naukowych w języku polskim i angielskim, w tym uznane nie tylko w polskim środowisku naukowym: Dynamic Econometric Modeling, Equilibrium, Copernican Journal of Finance and Accounting, Oeconomia Copernicana i Journal of Positive Management.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to największa uczelnia niepubliczna w północnej Polsce, nowoczesny i dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki kształcący ponad 6 tysięcy studentów na 21 kierunkach studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, w tym w języku angielskim, w obszarach związanych m.in. z ekonomią, logistyką, nauką o zdrowiu, nowymi technologiami oraz zagadnieniami społecznymi i demograficznymi. WSG aktywnie uczestniczy także w kreowaniu działań akcentujących obecność Polski w strukturach europejskich, prowadzi m.in. Centrum Europejskie i specjalistyczne podyplomowe studia europejskie, a także realizuje inwestycje i projekty współfinansowane z Funduszy Unijnych, środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i samorządów oraz środków przeznaczonych na rozwój uczelni z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty, projekty).

 

Menu