Szczegółowe obszary tematyczne

Koniunkturalne uwarunkowania przemian gospodarczych w Polsce

–        Wzrost gospodarczy w Polsce i jego uwarunkowania

–        Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009

Szok akcesyjny. Doświadczenia Polski

–        Wspólne polityki UE, a sytuacja polskiej gospodarki

–        Fundusze UE i ich wpływ na zmiany w polskiej gospodarce

–        Struktura polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej

–        Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do unijnych regulacji. Szanse i zagrożenia

Przemiany w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji

–        Struktura działowa polskiej gospodarki. Stan i dynamika zmian

–        Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Stan, dynamika oraz perspektywy zmian

–        Konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim i światowym

–        Przemiany w polskim przemyśle – perspektywy zmian

–        Innowacyjność polskich firm – stan i struktura sektorów rozwojowych

Wyzwania polskiego rynku pracy

–        Kluczowe przemiany na polskim rynku pracy (1989-2015)

–        Zasoby siły roboczej w Polsce. Ocena przemian

–        Popyt na pracę. Procesy likwidacji i kreacji miejsc pracy w polskiej gospodarce

–        Problemy polskiego rynku pracy – histereza i uporczywość bezrobocia, wysokie zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia

–        System edukacji w Polsce. Wyzwania i perspektywy zmian

–        Problem ubytku kapitału ludzkiego (masowe emigracje), a polityka imigracyjna

Finanse publiczne w Polsce w okresie transformacji

–        Problem deficytu i długu publicznego. Stan i perspektywy zmian

–        Polski system podatkowy w okresie przemian

–        Nowe wyzwania dla systemu wydatków publicznych (starzenie się społeczeństwa, problem ciągłości ruchu inwestycyjnego po ustaniu programów unijnych)

–        Problem zadłużenia zewnętrznego

Polska a jej otocznie gospodarcze w okresie transformacji

–        Problem nierównowag zewnętrznych

–        Przemiany w strukturze importu i eksportu polskiej gospodarki

–        Polska gospodarka wobec strefy euro

–        Gospodarka Polski a rynki finansowe – zagrożenia kryzysem finansowym i walutowym

Samorząd terytorialny w procesie transformacji

–        Dług i deficyt jako stymulatory rozwoju reaktywowanego samorządu terytorialnego

–        Nadzór nad finansami samorządu terytorialnego – instrumenty i ich stosowanie.

Menu