Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

wzor_logo_www

W ramach projektu planowane jest wsparcie 104 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne lub modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu. Wsparcie w ramach projektu jest dwutorowe – Uczestnicy mogą skorzystać z kursów/szkoleń zawodowych lub ubiegać się  o wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40. tys. zł).

 Okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.12.2015 r.

b27a803d1f

Menu