Aktualności

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

18.11.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/PP-IV/2015 (aktualizacja 18-11-2015)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 4/PP-IV/2015. Wyniki zapytania ofertowego zostały opublikowane na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Na zapytanie ofertowe nr 4/PP-IV/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 36 ofert, z tego 24 spełniły wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 4 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

Oferenci o wynikach zostaną poinformowani mailowo. Wyniki opublikowano również na stronie Bazy Konkurencyjności.


12.10.2015

Zapytanie ofertowe nr 4/PP-IV/2015

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” (UM_SP.433.1.019.2014), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:

9edaace39c

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 4/PP-IV/2015

– formularz ofertowy wer. 4/PP-IV/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: kahlau@pte.bydgoszcz.pl pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 27.10.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem:

Numer ogłoszenia – 0003022.

09.10.2015

Lista rankingowa Grupa I, nabór 8 (szkolenia/kursy zawodowe)

01.10.2015

Nabór do Grupy I (szkolenia/kursy zawodowe)

Osoby, które w ramach naboru (23.09-08.10.2015) złożyły poprawne formalnie formularze rekrutacyjne zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, które odbędzie się dnia 09.10.2015 r. Dokładne godziny rozmów zostaną podane telefonicznie.


18.09.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/PP-IV/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 3/PP-IV/2015. Wyniki zapytania ofertowego zostały opublikowane na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Na zapytanie ofertowe nr 3/PP-IV/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z tego 4 spełniły wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 2 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

Oferenci o wynikach zostaną poinformowani mailowo.

2c80e2d5f3


01.09.2015

Zapytanie ofertowe nr 3/PP-IV/2015

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” (UM_SP.433.1.019.2014), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:8f7c9fd80e

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 3/PP-IV/2015

– formularz ofertowy wer. 3/PP-IV/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: kahlau@pte.bydgoszcz.pl pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 16.09.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem:

Numer ogłoszenia – 0002848.

20.08.2015

Lista rankingowa Grupa I, nabór 7 (szkolenia/kursy zawodowe)

10.08.2015

Nabór do Grupy I (szkolenia/kursy zawodowe)

Osoby, które w ramach naboru (30.07-14.08.2015) złożyły poprawne formalnie formularze rekrutacyjne zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, które odbędzie się dnia 20.08.2015 r. Dokładne godziny rozmów zostaną podane telefonicznie.


29.05.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/PP-IV/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015. Wyniki zapytania ofertowego zostały opublikowane na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Na zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 37 ofert, z tego 30 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 4 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

Oferenci o wynikach zostaną poinformowani mailowo.

802fb2979c


12.05.2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” (UM_SP.433.1.019.2014), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:

802fb2979c

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

– formularz ofertowy wer. 2/PP-IV/2015

– wzór CV

– oświadczenie (wersja dla Oferenta i delegowanego pracownika)

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: stabinska@pte.bydgoszcz.pl lub kahlau@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 26.05.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem:

Numer ogłoszenia – 0002252.

11.05.2015

Lista rankingowa Grupa I, nabór 6 (szkolenia/kursy zawodowe)

30.04.2015

Nabór do Grupy I (szkolenia/kursy zawodowe)

Osoby, które w ramach naboru (15.04-07.05.2015) złożyły poprawne formalnie formularze rekrutacyjne zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, które odbędzie się dnia 11.05.2015 r. Dokładne godziny rozmów zostaną podane telefonicznie.


30.03.2015

Nabór B 2015 – lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

30.03.2015

Nabór B 2015 – ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

24.03.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/PP-IV/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 1/PP-IV/2015. Wyniki zapytania ofertowego zostały opublikowane na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Na zapytanie ofertowe nr 1/PP-IV/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert, z tego 12 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 4 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

Oferenci o wynikach zostaną poinformowani mailowo.

a296e81f58


23.03.2015

Nabór B 2015 – wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

06.03.2015

Zapytanie ofertowe nr 1/PP-IV/2015

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” (UM_SP.433.1.019.2014), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:

84c5dcd4d3

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 1/PP-IV/2015

– formularz ofertowy wer. 1/PP-IV/2015

– wzór CV

– oświadczenie (wersja dla Oferenta i delegowanego pracownika)

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: stabinska@pte.bydgoszcz.pl lub kahlau@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 20.03.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem:

Numer ogłoszenia – 0001184.

04.03.2015

Lista rankingowa Grupa I, nabór 5 (szkolenia/kursy zawodowe)

23.02.2015

Nabór do Grupy I (szkolenia/kursy zawodowe)

Osoby, które w ramach naboru (10.02-02.03.2015) złożyły poprawne formalnie formularze rekrutacyjne zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją rekrutacyjna dnia 04.03.2015 r. Dokładne godziny rozmów zostaną podane telefonicznie.


17.02.2015

Końcowa i ostateczna lista rankingowa – nabór do Grupy II („ABC przedsiębiorczości”) – 2015 r.

16.02.2015

Lista rankingowa – nabór do Grupy II („ABC przedsiębiorczości”) – 2015 r.

06.02.2015

Nabór do Grupy II („ABC przedsiębiorczości”)

Dla osób, które po ocenie merytorycznej zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, rozmowy z Komisją Rekrutacyjną odbędą się 17.02.2015 r. Dokładne godziny rozmów zostaną podane telefonicznie.


b27a803d1f

Menu