Zasady rekrutacji

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

e8cad20da3

Osoby, które mogą ubiegać się o udział w Projekcie

W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 18-64 lat, zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które:

a)        uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

b)        utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy; zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy:

      –   ZGR – zwolnienie grupowe (Dz.U.Nr 4/90-art.1 lub 10 ust.1         ustawy z 28.12.1989r.);

      –   WPI – wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika;

      –   RET – redukcja etatów;

      –   PRE– przyczyny ekonomiczne;

      –   POI – porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika;

      –   LZD – likwidacja zakładu pracy.

c)         nie korzystają równolegle i nie będą korzystać z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym Poddziałania 8.1.2 i Działania 6.2 na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej),

d)        zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu przez Lidera Projektu, Partnera, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne organy kontrolujące Projekt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

 

b27a803d1f

Menu