GR II – Wnioskowanie o wsparcie finansowe

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wzór zaświadczenia o zarobkach (dla poręczycieli)

WZORY DOKUMENTÓW – biznesplan (aktualizacja 1/2015)

WZORY DOKUMENTÓW – karty oceny formalnej i merytorycznej (do wglądu, aktualizacja 1/2015)

 

b27a803d1f

Menu