Założenia projektu

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

8a68a78160

Wsparcie oferowane w ramach Pojektu – Grupa I

Grupa I Uczestników – 40 BO, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie w ramach szkoleń/kursów zawodowych.

Wybór szkolenia/kursu każdorazowo potwierdzony zostaje diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD). Szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Uczestników Projektu.

Każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w następujących zajęciach:

–        szkolenie / kurs zawodowy,

–        warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin) realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku,

–        pośrednictwo pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).

Wsparcie oferowane w ramach Pojektu – Grupa II

Grupę II Uczestników stanowić będą osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40000 zł.

Będzie to 44 BO podzielonych na 4 grupy po 11 osób realizowane w Bydgoszczy (2 edycje) i Włocławku (2 edycje).

Dla Grupy II Uczestników Projekt przewiduje następujące formy wsparcia realizowane w Bydgoszcz i Włocławku:

–        szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (40 godzin),

–        warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin),

–        doradztwo ogólne grupowe w zakresie przygotowywania biznesplanu (8 godzin zegarowych),

–        doradztwo ogólne indywidualne w zakresie przygotowywania biznesplanu (średnio 4 godziny zegarowe na osobę),

–        przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40000 złotych na osobę dla 36 osób (średnia kwota dotacji w projekcie to 31000 złotych)

–        podstawowe wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 900 zł dla 36 osób (wyłącznie dla osób, które zostały zakwalifikowane do objęcia jednorazową dotacją inwestycyjną),

–        przedłużone wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 900 zł dla 4 osób (wyłącznie dla osób, które zostały zakwalifikowane do objęcia jednorazową dotacją inwestycyjną).

Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego Grupie II wyznaczony zostanie termin składania Wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegóły zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

b27a803d1f

Menu