GR II – Rozliczanie wsparcia finansowego

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Comiesięczne rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego

  Beneficjent uzależnia wypłatę kolejnych rat/transzy podstawowego wsparcia pomostowego od złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczenia o poniesieniu wydatków w poprzednim okresie zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem oraz o niezaleganiu ze składkami na ZUS i z uiszczaniem podatków, w terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego. Wysokość kolejnej raty/transzy wsparcia uzależniona jest od złożonego przez Uczestnika oświadczenia, w sytuacji gdy Uczestnik oświadczy, że nie wykorzystał części środków z danej transzy, to kolejna płatność jest o tą kwotę pomniejszana.

b27a803d1f

Menu