Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-034) przy ul. Długiej 34, NIP 554-031-24-38, REGON 090563606, KRS 0000065582, e-mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl, tel. +48 52 322 90 60.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: Dominik Raś, e-mail: iod@pte.bydgoszcz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzenia w dniu 27 października 2022 r. konferencji naukowej „Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania” oraz promocję wydarzenia (np. w mediach społecznościowych) na podstawie zgody (tj. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, wizerunek.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ich przenoszenia. Mają Państwo prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Administrator spełni Państwa żądanie, o ile nie będzie zobowiązany przetwarzać tych danych na podstawie innych przepisów prawa. Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub osobami organizującymi w/w konferencję naukową. Dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) w tym Google LLC (Stany Zjednoczone) i jej podmioty stowarzyszone.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Menu