Organiztorzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym sześćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych. Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami. Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. PTE jest członkiem International Economic Association.

Menu