Cel i obszary tematyczne

Cel konferencji

Wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu na temat uwarunkowań, barier i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych w wyznaczonym czasie. Efektem rozważań będzie diagnoza stanu regionu w tych obszarach, które decydują o prawidłowym rozwoju przestrzennym oraz określenie pożądanych kierunków dalszego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Obszary tematyczne

• Uwarunkowania rozwoju przestrzennego regionów w Polsce.
• Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim.
• Atrakcyjność inwestycyjna regionu – determinanty i wyzwania.
• Potencjał gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego. Szanse i zagrożenia dla rozwoju regionalnego.
• Województwo kujawsko-pomorskie wobec procesów integracji (dezintegracji) europejskiej
oraz globalizacji.
• Wpływ nowych zjawisk demograficznych (wędrówki ludów, starzenie się) na rozwój regionalny
w Polsce.
• Rozwój infrastruktury (technicznej i społecznej) w województwie kujawsko-pomorskim
• Regionalne rynki pracy wobec wyzwań przyszłości.
• Rozwój regionalnej infrastruktury rzecznej, drogowej, kolejowej i lotniczej – aspekty techniczne, finansowe i ekologiczne.
• Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
• Innowacje. Gospodarka oparta na wiedzy. Stan i perspektywy w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Menu