Organizatorzy

logo NBP

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.
Do głównych obszarów działalności NBP należą:
• prowadzenie polityki pieniężnej,
• działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
• działalność emisyjna,
• rozwój systemu płatniczego,
• zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
• obsługa Skarbu Państwa,
• działalność edukacyjna i informacyjna.
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej. Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

logo PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych.
Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami.
Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem International Economic Association.

Menu