Aktualności

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

30.09.2013

Lista rankingowa – dodatkowy nabór do Grupy I (szkolenia indywidualne, cz. 4)

08.04.2013

Lista rankingowa formularz zgłoszeniowych – Grupa I, dodatkowy nabór

W wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzonych rozmów z doradcą zawodowym Kandydaci na Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach Grupy I zostali sklasyfikowani w rankingach na szkolenia indywidualne.

11.12.2012

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – III nabór

05.12.2012

III nabór – ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa została opublikowana 23.11.2012 r. W wyznaczonym terminie, tj. 5 dni roboczych od uzyskania wyników oceny, wpłynęły 3 wnioski o ponowną ocenę. Po ponownej ocenie w/w wniosków Komisja Oceny Wniosków zatwierdził ostateczną listę rankingową. Minimum punktowe spełniło 16 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, 15 z nich zostało dopuszczonych do dofinansowania.

23.11.2012

III nabór – wstępna lista rankingowa

Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” z III naboru.  Każdy wniosek oceniało dwóch członków KOW.

Łącznie z liczby 18 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej pozytywnie zaopiniowano 15 wniosków, które zajęły najwyższe miejsca na liście rankingowej: 0 w pełnej kwocie wnioskowanej, 10 z obniżoną kwotą dofinansowania.

W terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny (tj. do 30.11.2012 r.) Uczestnikom przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wniosku o ponowną ocenę wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji, dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. Ponowna ocena jest oceną wiążącą i nie przysługuje od niej odwołanie, nie ma również możliwości zastosowania w tej sytuacji oceny trzeciego członka KOW w przypadku dużej rozbieżności punktów.

13.11.2012

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – II nabór

31.10.2012

II nabór – ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa została opublikowana 17.10.2012 r. W wyznaczonym terminie, tj. 5 dni roboczych od uzyskania wyników oceny, wpłynęły 3 wnioski o ponowną ocenę. Po ponownej ocenie w/w wniosków Komisja Oceny Wniosków zatwierdził ostateczną listę rankingową, którą zaakceptowała Instytucja Pośrednicząca. Minimum punktowe spełniło 11 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zostały one dopuszczone do dofinansowania, z czego 10 z kwotą obniżoną w stosunku do wnioskowanej.

19.10.2012

III nabór – nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” odbędzie się w okresie od 22.10.2012 do 06.11.2012. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (Bydgoszcz, ul. Długa 34 – pok. 300). Komplet dokumentów, które Uczestnik musi złożyć to:

– wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zaparafowany na każdej stronie oraz podpisany na ostatniej stronie (2 egzemplarze),

– harmonogram rzeczowo-finansowego wydatkowania środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej podpisany na ostatniej stronie (2 egzemplarze),

– biznes plan na co najmniej 2 lata wraz planem inwestycyjno-finansowym zaparafowany na każdej stronie (2 egzemplarze),

– płyta CD zawierająca: wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w formacie doc/docx i PDF, biznes plan na 2 lata w formacie doc/docx i PDF, plan inwestycyjno-finansowy w formacie xls i PDF, harmonogram rzeczowo-finansowy w formacie xls i PDF [dokumenty zgodne z wersjami papierowymi],

– oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku,

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej [kopie zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego],

– oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika Projektu,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311),

– oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

– oświadczenie o sprawozdaniach finansowych,

– oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,

– oświadczenie o niekaralności.

Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Uczestnikowi Projektu miesięcznie w kwocie nie większej niż 1100,00 zł przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe wymogi dotyczące udzielania wsparcia pomostowego podstawowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” oraz w karcie oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Termin składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego upływa 14.11.2012 r.


17.10.2012

II nabór – wstępna lista rankingowa

Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” z II naboru.  Każdy wniosek oceniało dwóch członków KOW.

Łącznie z liczby 13 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków, które zajęły najwyższe miejsca na liście rankingowej: 1 w pełnej kwocie wnioskowanej, 9 z obniżoną kwotą dofinansowania.

W terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny (tj. do 24.10.2012 r.) Uczestnikom przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wniosku o ponowną ocenę wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji, dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. Ponowna ocena jest oceną wiążącą i nie przysługuje od niej odwołanie, nie ma również możliwości zastosowania w tej sytuacji oceny trzeciego członka KOW w przypadku dużej rozbieżności punktów.

II nabór – nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” odbędzie się w okresie od 20.09.2012 do 03.10.2012. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (Bydgoszcz, ul. Długa 34 – pok. 300). Komplet dokumentów, które Uczestnik musi złożyć to:

– wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zaparafowany na każdej stronie oraz podpisany na ostatniej stronie (2 egzemplarze),

– harmonogram rzeczowo-finansowego wydatkowania środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej podpisany na ostatniej stronie (2 egzemplarze),

– biznes plan na co najmniej 2 lata wraz planem inwestycyjno-finansowym zaparafowany na każdej stronie (2 egzemplarze),

– płyta CD zawierająca: wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w formacie doc/docx i PDF, biznes plan na 2 lata w formacie doc/docx i PDF, plan inwestycyjno-finansowy w formacie xls i PDF, harmonogram rzeczowo-finansowy w formacie xls i PDF [dokumenty zgodne z wersjami papierowymi],

– oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku,

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej [kopie zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego],

– oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika Projektu,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311),

– oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  w którym Uczestnik Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

– oświadczenie o sprawozdaniach finansowych,

– oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,

– oświadczenie o niekaralności.

Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Uczestnikowi Projektu miesięcznie w kwocie nie większej niż 1100,00 zł przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe wymogi dotyczące udzielania wsparcia pomostowego podstawowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” oraz w karcie oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Termin składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego upływa 10.10.2012 r.


25.09.2012

Lista rankingowa – III nabór, Grupa I

W wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzonych rozmów z doradcą zawodowym Kandydaci na Uczestników projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach Grupy I zostali sklasyfikowani w rankingach na kurs „Spawania metodami MAG i TIG” oraz szkolenia indywidualne.

24.09.2012

Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – III nabór

Poniżej ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy II” w ramach III naboru Grupy II.

24.09.2012

Końcowa lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – III nabór

W wyniku weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego w trakcie rozmowy z Komisją Rekrutacyjną kandydaci na Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach III naboru do Grupy II zostali sklasyfikowani na końcowej liście rankingowej. Pięć osób nie spełniło minimum punktowego.

21.09.2012

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – III nabór

W trakcie III naboru do Grupy II (05.09-20.09.2012) w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” wpłynęło 26 formularzy, jeden z nich nie spełnił wymogów formalnych (wpłynął po zakończeniu rekrutacji). Pozostałe 25 formularzy zostało ocenionych pod względem merytorycznym i sklasyfikowanych na liście rankingowej. Jeden formularz nie spełnił minimum punktowego. Wszystkie osoby ujęte na liście rankingowej, których formularze spełniły minimum punktowe (24 osoby) zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – tj. rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

04.09.2012

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – I nabór

04.09.2012

I nabór – ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa została opublikowana 08.08.2012 r. W wyznaczonym terminie, tj. 5 dni roboczych od uzyskania wyników oceny, wpłynęły 2 wnioski o ponowną ocenę. Po ponownej ocenie w/w wniosków Komisja Oceny Wniosków zatwierdził ostateczną listę rankingową, którą zaakceptowała Instytucja Pośrednicząca. Minimum punktowe spełniło 16 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zostały one dopuszczone do dofinansowania, z czego 10 z kwotą obniżoną w stosunku do wnioskowanej.

08.08.2012

I nabór – wstępna lista rankingowa

Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” z I naboru.  Każdy wniosek oceniało dwóch członków KOW.

Łącznie z liczby 18 wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej pozytywnie zaopiniowano 16 wniosków, które zajęły najwyższe miejsca na liście rankingowej: 10 w pełnej kwocie wnioskowanej, 6 z obniżoną kwotą dofinansowania.

W terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny (tj. do 16.08.2012 r.) Uczestnikom przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wniosku o ponowną ocenę wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji, dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. Ponowna ocena jest oceną wiążącą i nie przysługuje od niej odwołanie, nie ma również możliwości zastosowania w tej sytuacji oceny trzeciego członka KOW w przypadku dużej rozbieżności punktów.

UWAGA Nabór wniosków

Nabór wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” będzie trwał od 09.07.2012 r. do 23.07.2012 r.

Nabór wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu „Powrót na rybnek pracy II” będzie trwał od 09.07.2012 r. do 27.07.2012 r.

09.07.2012

Lista rankingowa – Grupa I, nabór II

W wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzonych rozmów z doradcą zawodowym Kandydaci na Uczestników projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach Grupy I zostali sklasyfikowani w rankingu na kurs „Spawania metodami MAG i TIG”.

09.07.2012

Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – II nabór

Poniżej ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Powrót an rynek pracy II” w ramach II naboru Grupy II.

09.07.2012

Końcowa lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – II nabór

W wyniku weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego w trakcie rozmowy z Komisją Rekrutacyjną kandydaci na Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach II naboru do Grupy II zostali sklasyfikowani na końcowej liście rankingowej. Jedna osoba nie spełniła minimum punktowego.

04.07.2012

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych – II nabór

W trakcie II naboru do Grupy II (13.06-29.06.2012) w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” wpłynęło 15 formularzy, jeden z nich nie spełnił wymogów formalnych (brak przynależności do grupy docelowej). Pozostałe 14 formularzy zostało ocenionych pod względem merytorycznym i sklasyfikowanych na liście rankingowej. Wszystkie osoby ujęte na liście rankingowej zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – tj. rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

II NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY II” POTRWA DO 29 CZERWCA 2012 ROKU

DO 29 CZERWCA 2012 r. osoby zainteresowane:

– udziałem w szkoleniach / kursach składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w Samorządowym Klubie Pracy, ul. Mennica 6, tel. 52 58 59 151, osoby do kontaktu: Agnieszka Pankau, Joanna Sobieszczyk

(OBECNIE DOSTĘPNY JEST JEDYNIE KURS „SPAWANIE METODAMI MAG I TIG”)

– rozpoczęciem działalności gospodarczej składają obowiązkowo 2 formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i FORMULARZ REKRUTACYJNY w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Każda osoba załącza obowiązkowo:

– kopię świadectwa pracy u ostatniego pracodawcy oraz kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzone przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem),

– jeżeli osoba jest aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy załącza kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzoną przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem).

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”.

Serdecznie zapraszamy.


29.05.2012

Listy rankingowe – Grupa I

W wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzonych rozmów z doradcą zawodowym Kandydaci na Uczestników projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach Grupy I zostali sklasyfikowani w rankingach na kurs „Księgowości komputerowej”, szkolenia indywidualne oraz kurs „Spawania metodami MAG i TIG”.

Poniżej listy rankingowe:

15.05.2012

Ostateczna lista rankingowa

Poniżej ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Powrót an rynek pracy II” w ramach I naboru Grupy II.

15.05.2012

Końcowa lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

W wyniku weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego w trakcie rozmowy z Komisją Rekrutacyjną kandydaci na Uczestników Projektu „Powrót na rynek pracy II” w ramach I naboru do Grupy II zostali sklasyfikowani na końcowej liście rankingowej. Trzy osoby nie spełniły minimum punktowego.

14.05.2012

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

W trakcie I naboru do Grupy II (10.04-11.05.2012) w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” wpłynęły 23 formularze, jeden z nich nie spełnił wymogów formalnych (brak przynależności do grupy docelowej). Pozostałe 22 formularze zostały ocenione pod względem merytorycznym i sklasyfikowane na liście rankingowej. Wszystkie osoby ujęte na liście rankingowej zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – tj. rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY II” TRWA DO 11 MAJA 2012 ROKU

DO 11 MAJA 2012 r. osoby zainteresowane:

– udziałem w szkoleniach / kursach składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w Samorządowym Klubie Pracy, ul. Mennica 6, tel. 52 58 59 151, osoby do kontaktu: Agnieszka Pankau, Joanna Sobieszczyk

– rozpoczęciem działalności gospodarczej składają obowiązkowo 2 formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i FORMULARZ REKRUTACYJNY w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Każda osoba załącza obowiązkowo:

– kopię świadectwa pracy u ostatniego pracodawcy oraz kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzone przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem),
– jeżeli osoba jest aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy załącza kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzoną przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność
z oryginałem).

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”.


ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Projektu „Powrót na rynek pracy II” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz, które straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy: zwolnienie grupowe, wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika, redukcja etatów, przyczyny ekonomiczne, porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, likwidacja zakładu pracy.

Termin rekrutacji: 10.04.2012 r. – 30.04.2012 r.  Istnieje możliwość wydłużenia okresu rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.

984bc6bc1d

Menu