Rekrutacja

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

DO POBRANIA – AKTUALIZACJA DODATKOWY NABÓR

Cel

Rekrutacja przebiegać będzie dwutorowo:

Grupa I – rekrutacja ma na celu wyłonienie 25 osób (w tym 5 osób z Grupy II, które nie zakwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego) chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń grupowych lub indywidualnych

Grupa II – rekrutacja ma na celu wyselekcjonowanie 35 osób z najlepszymi pomysłami na własną działalność gospodarczą (spośród 40 zakwalifikowanych do projektu)

Adresaci

Projekt przewiduje dwutorowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie) i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy oraz zamieszkują Powiat Bydgoski lub Miasto Bydgoszcz. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn:

– ZGR – zwolnienie grupowe

– WPI – wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika;

– RET – redukcja etatów;

– PRE– przyczyny ekonomiczne;

– POI – porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika;

– LZP – likwidacja zakładu pracy.

Etapy rekrutacji

548f5227e2

Schemat 1 – wspólny dla Grupy I i II

1) Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzony zostanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy i wyłoni wyselekcjonowaną grupę docelową spełniającą kryteria określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników. Wszystkie osoby spełniające powyższe wymagania zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne.

2) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które zostały zaproszone na spotkanie informacyjne lub dowiedziały się o projekcie z kampanii promocyjno-informacyjnej, będą mogły w wyznaczonym terminie wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy.

3) Formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod względem formalnym. Osoby, które złożyły niepoprawne formalnie formularze zostaną poinformowane o wynikach oceny i w terminie 5 dni od daty otrzymania wyników przysługiwać im będzie prawo odwołania.

4) Osoby zainteresowane udziałem w Grupie I, których formularze spełnią wszystkie w/w wymogi formalne skierowane zostaną na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

5) Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy podczas indywidualnego spotkania z potencjalnym Uczestnikiem Projektu, zamierzającym wziąć udział w szkoleniu grupowym lub indywidualnym oceni:

– czy Kandydat ma sprecyzowaną i uzasadnioną potrzebę szkoleniową (0-7 punktów),

– dotychczasowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Kandydata (0-5 punktów),

– czy Kandydat charakteryzuje się wyraźną chęcią podwyższenia swoich kwalifikacji (0-8 punktów).

Zgodnie z oceną doradca zawodowy wraz z Kierownikiem Projektu oraz specjalistą ds. organizacji szkoleń i KOW oraz monitoringu sporządzą listę osób zakwalifikowaną do udziału w części szkoleniowo-doradczej Projektu oraz listę rezerwową. Do udziału w Projekcie może zostać zakwalifikowana osoba, która uzyskała co najmniej 50% punktów, czyli 10 punktów (minimum punktowe).

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą ponownie zaproszone na spotkanie z doradcą w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

fa3dab4374

Schemat 2 – Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji inwestycyjnej

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej wypełnią Formularz rekrutacyjny i w wyznaczonym terminie złożą go w Biurze Projektu.

Etap 1

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – Kryteria oceny formalnej są określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną osoby, których formularz uzyska 7 pozytywnych (tak) odpowiedzi przyznanych przez Pracownika Biura Projektu podczas oceny formalnej. Osoby, które złożyły niepoprawne formalnie formularze zostaną poinformowane o wynikach ocenyi w terminie 5 dni od daty otrzymania wyników przysługiwać im będzie prawo odwołania. Dokonana przez innego oceniającego, ocena po odwołaniu jest ostateczna i wiążąca.

Etap 2

Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceniająca. Każdy formularz rekrutacyjny zostanie oceniony niezależnie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceniającej. Kryteria oceny merytorycznej dostępne są w Regulaminie rekrutacji Uczestników.

Podczas oceny merytorycznej formularzy będzie można otrzymać maksymalnie 34 punkty. Zakwalifikowanie do kolejnego etapu oceny jest możliwe w sytuacji spełnienia kryteriów formalnych oraz uzyskania co najmniej 50% punktów ze średniej oceny merytorycznej dwóch członków Komisji Oceniającej, tzn. 17 punktów.

Po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przygotowana zostanie lista rankingowa. W terminie 5 dni od otrzymania wyników (publikacji listy rankingowej) przysługiwało będzie prawo odwołania.

Etap 3

Celem kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po rozmowie z Komisją Rekrutacyjną stworzona zostanie końcowa lista rankingowa.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie ostateczna lista rankingowa, a dla  zakwalifikowanych Uczestników zostanie przygotowane IPD.

Uwaga!

Od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie do zakończenia udziału bądź rezygnacji Uczestnik nie może uczestniczyć w innym projekcie o podobnych formach wsparcia w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL.

984bc6bc1d

Menu