Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego Grupie II wyznaczony zostanie termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków, wymogów formalnych i merytorycznych zawiera „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna w maksymalnej wysokości 40 000 PLN, czyli wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej polega na udzieleniu Uczestnikowi Projektu wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być załączone dokumenty wymienione w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków kluczowych i niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika Projektu, m. in. na:

– wyłącznie nowy sprzęt, rozumiany jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa,

– koszty prac remontowych i budowlanych,

– środki obrotowe (do wysokości 15% wnioskowanej kwoty dotacji inwestycyjnej),

– zakup strony internetowej.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna zostanie przyznana 35 Uczestnikom Projektu, którzy zakończyli udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym Projektu, uzyskali pozytywną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, uzyskali najwyższe miejsca na listach rankingowych oraz założyli działalność gospodarczą, tzn. zarejestrowali się w Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

UWAGA

Na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dwóch formach – obowiązkowo w formie weksla własnego oraz w drugiej zaakceptowanej przez Lidera Projektu:

– Weksel z poręczeniem wekslowym (obowiązkowo 2 poręczycieli; poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych)

– Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu,

– Zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

– Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Uczestnika Projektu,

– Przewłaszczenie rzeczy ruchomych Uczestnika Projektu na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

– Hipoteka,

– Poręczenie według prawa cywilnego (obowiązkowo 2 poręczycieli)5,

– Blokada rachunku bankowego,

– Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Każda z w/w form zabezpieczenia będzie obowiązkowo wymagała zadeklarowania zgody współmałżonka Uczestnika Projektu. Koszt zabezpieczenia przedstawionego przez Uczestników Projektu jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach wniosku o dotację.

Szczegóły zawiera „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Poniżej komplet dokumentów związanych z aplikowaniem o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej komplet dokumentów niezbędnych do aplikowania o podstawowe wsparcie pomostowe, czyli bezzwrotną pomoc kapitałową wypłacaną Uczestnikowi Projektu miesięcznie (w miesięcznych transzach) w kwocie nie większej niż 1100,00 zł przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Zamkniety katalog wydatków możliwych do kwalifikowania w ramach podstawowego wsparcia pomostowego zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” nr WND-POKL.08.01.02-04-002/11.

DO POBRANIA

984bc6bc1d

Menu