Szkolenia – Grupa II

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Grupę II Uczestników stanowić będą osoby, które na etapie rozmowy z doradcą zawodowym zostaną skierowane do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł – 40 osób (w tym 5 osób, które nie otrzymają wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wezmą udział w jednym ze szkoleń adresowanych dla grupy I).

Dla grupy II Uczestników, Projekt przewiduje następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

· Szkolenie: „ABC Przedsiębiorczości”

· Warsztaty „Kobieta w Biznesie” (wyłącznie kobiety)

· Warsztaty aktywizacyjne

· Warsztaty „Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja”

· Doradztwo ogólne indywidualne w zakresie przygotowywania biznesplanu

Dla wszystkich uczestników szkoleń zapewnione zostaną materiały szkoleniowe i catering, a na zakończenie – certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uczestnikowi Projektu przysługuje dodatek szkoleniowy oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Zwrot kosztów dojazdu dotyczący szkoleń, warsztatów, spotkań z psychologiem i pośrednikiem pracy przysługuje Uczestnikom spoza Bydgoszczy i jest naliczany wg stawki obowiązującej w publicznych środkach komunikacji. Aby uzyskać zwrot kosztów dojazdu Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć bilety potwierdzające dojazd na i z zajęć lub zaświadczenie potwierdzające koszt jednorazowego przejazdu z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy wydane przez przewoźnika.

Dodatek szkoleniowy dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń. Nie dotyczy warsztatów, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa pracy. W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, Uczestnikom Projektu którzy są pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin w m-u – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

 984bc6bc1d

Menu