Szkolenia – Grupa I

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Grupa I Uczestników – 25 BO (w tym 5 osób z Grupy II, które nie zakwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego) stanowią osoby skierowane przez doradcę zawodowego na szkolenie.

Wsparcie dla tej grupy przewiduje udział w jednym z następujących kursów / szkoleń:

· „Spawanie metodami MAG i TIG” – dla 7 osób

· „Księgowość komputerowa” – dla 8 osób

· indywidualne – dla 10 osób (potwierdzone diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach IPD)

Oprócz w/w wsparcia szkoleniowego, każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w następujących zajęciach:

· Warsztaty „Kobieta na rynku pracy” (wyłącznie kobiety)

· Warsztaty aktywizacyjne

· Warsztaty „Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja”

· Szkolenie „Prawo pracy w praktyce”

Dla wszystkich uczestników szkoleń zapewnione zostaną materiały szkoleniowe i catering, a na zakończenie – certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uczestnikowi Projektu przysługuje dodatek szkoleniowy oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Zwrot kosztów dojazdu dotyczący szkoleń, warsztatów, spotkań z psychologiem i pośrednikiem pracy przysługuje Uczestnikom spoza Bydgoszczy i jest naliczany wg stawki obowiązującej w publicznych środkach komunikacji. Aby uzyskać zwrot kosztów dojazdu Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć bilety potwierdzające dojazd na i z zajęć lub zaświadczenie potwierdzające koszt jednorazowego przejazdu z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy wydane przez przewoźnika.

Dodatek szkoleniowy dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń. Nie dotyczy warsztatów, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa pracy. W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, Uczestnikom Projektu którzy są pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin w m-cu – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 984bc6bc1d

Menu