Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

07.03.2013

Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego – I nabór

Zgodnie z Umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, za kwalifikowalne jest:

Dokumenty rozliczeniowe obejmują:

Do każdego Uczestnika indywidualnie na adres e-mail w okresie ostatniego miesiąca obowiązywania podstawowego wsparcia pomostowego zostanie przesłany komplet dokumentów rozliczeniowych do wypełnienia.


02.01.2013

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – III nabór

02.01.2013

III nabór – comiesięczne rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego

01.12.2012

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – II nabór

01.12.2012

II nabór – comiesięczne rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego
Comiesięczne rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego

Zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, za kwalifikowalne jest:

a)      wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,

b)      comiesięczne składanie oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem (5-krotne) oraz złożenie przez Uczestnika Projektu końcowego oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem i zestawienia poniesionych wydatków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w niniejszej Umowie

c)       zobowiązanie się Uczestnika do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej  w wyniku zwrotu zapłaconego VAT-u na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunkiem wypłaty kolejnej transzy jest złożenie przez Uczestnika Projektu comiesięcznego oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem w terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Warunkiem uznania wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej za kwalifikowalne jest:

a)      dokonywanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie ze zaktualizowanym Wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami, w tym z biznesplanem i zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowania środków finansowych z jednorazowej dotacji inwestycyjnej;

b)      rozliczenie otrzymanych środków w terminie 30 dni kalendarzowych, od dnia zakończenie wydatkowania środków finansowych, rozliczenie środków następuje poprzez:

–             złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem wraz z załącznikami, w tym z biznesplanem i zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

–             złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej i liczby zakupionych sztuk.

c)       akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika Projektu oświadczenia i szczegółowego  zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.

d)      zobowiązanie się Uczestnika do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej  w wyniku zwrotu zapłaconego VAT-u na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UWAGA KOMPLET DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH OBEJMUJE:

1) Szczegółowe zestawienie towarów lub usług zakupionych w związku z realizacją Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” (plik Excel) – 1 egzemplarz wydrukowany, zaparafowany na każdej stronie oraz podpisany na ostatniej

2) Szczegółowy wykaz zakupionych towarów lub usług wraz z opisem parametrów techniczno-jakościowych (plik Word) – 1 egzemplarz wydrukowany, zaparafowany na każdej stronie oraz podpisany na ostatniej

3) Oświadczenie dotyczące wykorzystania zwrotu VAT-u – 1 egzemplarz wydrukowany, i podpisany

4) wersja elektroniczna na płycie CD zawierająca pliki wymienione w punktach 1) i 2) – w macierzystych formatach

Warunkiem dokonania płatności końcowej jest zaakceptowanie rozliczenia dokonanego przez Uczestnika Projektu.

Szczegółowe zestawienie towarów lub usług zakupionych w związku z realizacją Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II”

Szczegółowy wykaz zakupionych towarów lub usług wraz z opisem parametrów techniczno-jakościowych

Oświadczenie dotyczące wykorzystania zwrotu VAT-u

Comiesięczne rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego

Zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, za kwalifikowalne jest:

a)      wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,

b)      comiesięczne składanie oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem (5-krotne) oraz złożenie przez Uczestnika Projektu końcowego oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem i zestawienia poniesionych wydatków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w niniejszej Umowie,

c)       zobowiązanie się Uczestnika do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej  w wyniku zwrotu zapłaconego VAT-u na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunkiem wypłaty kolejnej transzy jest złożenie przez Uczestnika Projektu comiesięcznego oświadczenia o poniesieniu wydatków zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem w terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego.

Menu