O projekcie

 

Projekt realizowany jest w okresie  od 01.06.2020 do 31.10.2021 na obszarze LSR miasta Bydgoszczy.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:

– mieszkają na terenie obszaru LSR miasta Bydgoszczy,
– posiadają status osoby dorosłej, a więc ukończony 18 rok życia,
– nie pracują na dzień przystąpienia do projektu – są osobami biernymi zawodowo lub posiadają status osoby bezrobotnej,
– korzystają ze wsparcia w maksymalnie jednym projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach naboru 1/K/2019/03,
– posiadają status osoby niepracującej na dzień przystąpienia do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 2 specyficzne podgrupy:

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji w ramach dwóch ścieżek:

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej u 48 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w  zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej do 31.10.2021 r.

 

Wartość dofinansowania z UE: 423 067,58 zł

Menu