O projekcie

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Za realizację projektu odpowiada Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób z następujących dwóch grup:

155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

108 osób powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono specyficzne podgrupy (podgrupy te będą w szczególności zachęcane do udziału w projekcie, w tym przyznawane będą punkty w trakcie rekrutacji):

 

ZAKRES WSPARCIA 

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

1 – rekrutację z udziałem doradcy zawodowego,

2 – wsparcie szkoleniowo-doradcze – „ABC przedsiębiorczości”: 22 edycje x 40 godzin szkoleniowych/grupę

3 – doradztwo indywidualne

4 – wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost na terenie województwa kujawsko-pomorskiego liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania o 250 sztuk, w terminie do 30.09.2023 r. poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi 263 osób i wsparciem finansowym 250 osób.

Planowane do osiągnięcia efekty:

 

Wartość dofinansowania z UE: 9 413 780,38 zł

Wartość projektu: 9 605 953,04 zł

Menu