Cel i obszary tematyczne

Konferencja będzie stanowić forum wymiany poglądów oraz formę integracji przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu zainteresowanych trendami na współczesnym rynku pracy.

Podstawowa problematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

1. Globalne, regionalne i lokalne problemy na rynku pracy.

2. Rola samorządów i organizacji pozarządowych w kształtowaniu rynku pracy.

3. Innowacje na rynku pracy.

4. Nowe zawody odpowiedzią na zmiany na rynku pracy.

5. Cudzoziemcy na rynku pracy w krajach UE.

6. Wykluczenie społeczne a rynek pracy.

7. Rola przedsiębiorstw w kształtowaniu rynku pracy.

8. Trendy w polityce zatrudnienia.

Menu