Organizatorzy

Organizatorzy i Partnerzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych. Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami. Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. PTE jest członkiem International Economic Association.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to jeden z młodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju. UKW jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. UKW posiada 12 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora Uczelnia uzyskała w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, a w 2015 – językoznawstwa). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika, psychologia, historia, nauka o polityce, dyrygentura, biologia, mechanika). W ostatnich latach uczelnia przyjmowała około 4 tysięcy studentów rocznie. Obecnie studiuje tu około 10 tysięcy studentów.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział Zarządzania powołany został 1 września 2007 roku. Od tego czasu liczna grupa absolwentów potwierdza w praktyce gospodarczej, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie inżynierów i ekonomistów, potrafiących zarządzać współczesnymi organizacjami. Kadra Wydziału stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji. Studenci Wydziału Zarządzania otrzymują gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menadżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania.

 

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

 

Do głównych obszarów działalności NBP należą:

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej. Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

Menu