Regulamin

Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., nr 13, poz. 125).

2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników OWE wynikają z niniejszego regulaminu.

§ 2 ORGANIZATOR

1. Organizatorem OWE jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie.2. Organizator OWE powołuje Komitet Główny, który sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem OWE.

3. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy pomocy sekretarza naukowego.

4. Sprawy wymagające podjęcia decyzji między posiedzeniami Komitetu Głównego rozpatrywane są przez jego Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz naukowy.

5. Za koordynację zawodów OWE poszczególnych stopni odpowiada Biuro Komitetu Głównego.

6. Decyzje wszystkich organów OWE podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7. Zawody OWE przeprowadzają Komitet Główny wraz z Komitetami Okręgowymi oraz Komisjami Szkolnymi.

8. Komitetami Okręgowymi kierują ich przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy pomocy sekretarzy.

9. Właściwość terytorialną siedemnastu Komitetów Okręgowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Tryb powoływania Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych określa uchwała Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

11. Zadania Biura Komitetu Głównego oraz sekretarzy Komitetów Okręgowych określa Prezydium Komitetu Głównego.

12. Przy Komitecie Głównym działa Zespół Naukowy, powoływany przez ten Komitet, którego zadaniem jest opracowywanie koncepcji merytorycznej kolejnych edycji OWE oraz propozycji pytań (zadań) na zawody poszczególnych stopni.

13. Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji OWE dostarcza uczestnikom „Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej” zawierający m.in.: program, regulamin oraz szczegółowe wytyczne związane z jej organizacją.

§ 3 CELE OWE

1. Celami OWE są:

a) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,

b) dostosowywanie programów nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie poziomu nauczania,

c) propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,

d) upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,

e) wyłanianie najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych.

§ 4 UCZESTNICY OWE I JEJ TEMATYKA

1. Uczestnikami OWE mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.

2. W OWE mogą również uczestniczyć – za zgodą właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3. Tematyka OWE określona jest w programie OWE.

4. Każda edycja OWE organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, które zatwierdza Komitet Główny.

§ 5 PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Zawody jej są trzystopniowe:

a) zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach,

b) zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w skali okręgów,

c) zawody III stopnia (centralne) odbywają się w skali ogólnokrajowej.

2. Terminy wszystkich stopni zawodów ustalane są corocznie przez Komitet Główny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

3. Zawody I i II stopnia przeprowadzane są w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia – w formie pisemnej i ustnej.

4. Czas trwania części pisemnej wszystkich stopni zawodów OWE wynosi 120 minut.

5. Zadania (pytania) na zawody wszystkich stopni OWE opracowywane są przez Komitet Główny i dostarczane komisjom/jury poszczególnych stopni zawodów w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów.

6. Szczegółowa struktura pytań (zadań) oraz punktacji odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni OWE określana jest dla każdej edycji w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. Informacja o zasadach punktacji odpowiedzi umieszczana jest na każdym zestawie pytań (zadań).

7. Sprawdzian pisemny na zawodach II i III stopnia przeprowadzany jest anonimowo.Otwarcie kopert z danymi osobowymi uczestników OWE następuje po dokonaniu oceny prac przez jury.

8. Uczestnicy zawodów wszystkich stopni OWE mają zapewnione warunki do samodzielnego wykonania sprawdzianu pisemnego. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności stanowi podstawę dyskwalifikacji uczestnika OWE. Dyskwalifikacja może mieć również miejsce w wypadku innych zachowań naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub zakłócających przebieg zawodów.

9. Dla uczestników niewidomych i słabowidzących (ograniczenie percepcji wzrokowej) oraz z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych czas trwania części pisemnej zawodów wszystkich stopni wynosi 150 minut. Zawody dla tych uczestników odbywają się w oddzielnych salach.

10. Wniosek o wydłużenie czasu trwania części pisemnej zawodów, o którym mowa w pkt. 9, zgłaszany jest do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie do 30 września wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

11. Członkami zespołu weryfikującego oraz jury zawodów II i III stopnia powinni być pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz specjaliści z dziedziny nauk objętych programem OWE. W skład zespołu weryfikującego i jury nie mogą wchodzić opiekunowie naukowi uczniów biorących udział w zawodach OWE.

12. Komitet Główny, Komitety Okręgowe i Komisje Szkolne prowadzą dokumentację zawodów OWE.

§ 6 ORGANIZACJA ZAWODÓW I STOPNIA – SZKOLNYCH

1. Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach OWE następuje poprzez powiadomienie właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie do 30 września o przystąpieniu do OWE w sposób określony w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.

2. Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna w składzie od 3 do 5 osób, wśród których powinni być: przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych lub pokrewnych oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

3. Komisje Szkolne powoływane są corocznie na daną edycję OWE przez dyrektorów szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich pracami.

4. Komisja Szkolna przeprowadza akcję informacyjną w formie zwyczajowo przyjętej w szkole mającą na celu zachęcenie uczniów do udziału w OWE.

5. Do pomocy w organizowaniu zawodów I stopnia zobowiązany jest właściwy miejscowo Komitet Okręgowy, który udziela także niezbędnych informacji i wyjaśnień.

6. Komitet Okręgowy sprawuje nadzór nad przebiegiem zawodów I stopnia w okręgu, a członkowie Komitetu Okręgowego mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w tych zawodach.

7. Zawody I stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach w terminie ustalonym przez Komitet Główny.

8. W przypadku stwierdzenia, że zawody w danej szkole nie zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie wszyscy ich uczestnicy zostają zdyskwalifikowani.

9. Przed rozpoczęciem zawodów I stopnia Komisja Szkolna może udzielić uczestnikom niezbędnych wskazówek organizacyjnych.

10. Zadania Komisji Szkolnej:

a) zapewnienie odpowiedniej liczby arkuszy papieru kancelaryjnego ostemplowanego pieczęcią szkoły,

b) przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia zawodów,

c) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zawodów (w każdym zespole nadzorującym powinien znaleźć się co najmniej 1 członek Komisji Szkolnej będący jednocześnie przewodniczącym zespołu),

d) dokonanie oceny prac przez członków Komisji Szkolnej na podstawie klucza z prawidłowymi odpowiedziami do zestawu pytań (zadań), który jest publikowany na stronie internetowej OWE w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów,

e) sporządzenie protokołu zawodów I stopnia według wzoru ustalonego przez Komitet Główny.

11. Szczegółowe zasady przeprowadzania zawodów I stopnia reguluje instrukcja dołączona do zestawu pytań (zadań).

12. Komisja Szkolna przekazuje do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego priorytetowym listem poleconym wszystkie zestawy pytań (zadań), zarówno wypełnione, jak i niewypełnione, wraz z protokołem, w terminie 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższych postanowień, a zwłaszcza niedopełnienie obowiązków określonych w § 6 pkt 10, stanowi dla Komitetu Okręgowego podstawę do dyskwalifikacji wszystkich uczestników zawodów z danej szkoły.

13. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się zawodów I stopnia, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W tej sprawie dyrektor szkoły działa w porozumieniu z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym.

14. Komitet Okręgowy może dokonać weryfikacji prac przekazanych przez Komisje Szkolne. W tym celu powołuje jury.

15. Do zawodów II stopnia kwalifikowanych jest 10% uczestników biorących udział w zawodach I stopnia w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym nie więcej niż 120 uczestników.

16. W przypadku, gdy minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do zawodów II stopnia przyznana została więcej niż jednej osobie, o zakwalifikowaniu do tych zawodów decyduje większa liczba punktów uzyskanych z testu.

17. W przypadku, gdy liczba osób ustalona zgodnie z postanowieniami pkt. 16 jest większa niż jeden, wówczas wszyscy ci uczestnicy zostają kwalifikowani do zawodów II stopnia.

18. Komitet Okręgowy podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów I stopnia tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia w terminie określonym w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.

§ 7 ORGANIZACJA ZAWODÓW II STOPNIA – OKRĘGOWYCH

1. Zawody II stopnia odbywają się jednocześnie, tj. w tym samym terminie we wszystkich Komitetach Okręgowych.

2. Zawody II stopnia odbywają się w miejscu ustalonym przez Komitet Okręgowy. O terminie i miejscu rozpoczęcia zawodów Komitet Okręgowy zawiadamia pisemnie zakwalifikowanych uczestników oraz ich szkoły co najmniej na 21 dni przed terminem zawodów.

3. Do zawodów II stopnia uczestnicy przystępują w okręgach, w których zostali zakwalifikowani do zawodów.

4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny, w porozumieniu z właściwymi miesjcowo Komitetami Okręgowymi, może wyrazić zgodę na udział uczestnika w zawodach II stopnia w innym okręgu niż określony w pkt. 3. Pisemny wniosek w tej sprawie uczestnik składa do Komitetu Głównego przynajmniej na 30 dni przed terminem zawodów II stopnia.

5. Przed rozpoczęciem zawodów II stopnia jury może udzielić uczestnikom niezbędnych wskazówek organizacyjnych.

6. Do oceny prac Komitet Okręgowy powołuje jury.

7. Jury dokonuje oceny prac z zawodów II stopnia w terminie 10 dni od ich zakończenia i sporządza protokół przebiegu tych zawodów według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokół ten z wszystkimi pracami Komitet Okręgowy przekazuje do Komitetu Głównego w terminie 14 dni od zakończenia tych zawodów.

8. Komitet Główny podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów II stopnia w terminie określonym w „Informatorze o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.

9. W uzasadnionych przypadkach uczestnikom zawodów II stopnia przysługuje możliwość pisemnego odwołania do Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

10. Uczestnikom zawodów II stopnia Komitet Okręgowy zapewnia wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

§ 8 ORGANIZACJA ZAWODÓW III STOPNIA – CENTRALNYCH

1. Zawody III stopnia organizuje i przeprowadza Komitet Główny.

2. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów III stopnia podejmuje Komitet Główny. Komitet Główny ma prawo weryfikacji wyników zawodów II stopnia. Weryfikacja ta dokonywana jest przez zespół powołany przez Komitet Główny.

3. Do zawodów III stopnia kwalifikowanych jest 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach II stopnia.

4. Komitet Główny powołuje jury, którego zadaniem jest ocena prac uczestników zawodów III stopnia.

5. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia zawiadamiani są pisemnie przez Komitet Główny o terminie i miejscu zawodów co najmniej na 21 dni przed ich rozpoczęciem.

6. Trzydziestu uczestników zawodów III stopnia, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów otrzymuje tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty OWE. Szczegółowe zasady przyznawania tytułów laureata i finalisty określa regulamin zawodów III stopnia, który jest podawany do wiadomości przed rozpoczęciem tych zawodów.

7. Decyzje o przyznaniu tytułu laureata lub finalisty OWE podejmuje Komitet Główny na podstawie protokołu jury. Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna.

8. Uczestnikom zawodów III stopnia Komitet Główny zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

9. Lista laureatów i finalistów OWE z podaniem nazwisk opiekunów naukowych i nazwą szkoły publikowana jest na stronie internetowej OWE.

§ 9 KONKURSY O NAGRODĘ SPECJALNĄ

1. Komitet Główny może zorganizować konkurs o nagrodę specjalną w porozumieniu ze sponsorem (partnerem) deklarującym przyznanie takiej nagrody.

2. Skład kapituły nagrody specjalnej, sposób wyłonienia najlepszych prac na zadany temat konkursowy oraz rodzaj i wysokość nagrody ustalana jest pomiędzy Komitetem Głównym a sponsorem (partnerem).

3. Decyzja kapituły nagrody specjalnej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. W szczególnych sytuacjach kapituła nagrody specjalnej może odstąpić od jej przyznania.

§ 10 NAGRODY I UPRAWNIENIA

1. Komitet Główny wydaje laureatom i finalistom OWE zaświadczenia według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Uczestnicy zawodów I, II i III stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane odpowiednio przez Komisje Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.

3. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom OWE w zakresie zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

4. Laureaci oraz finaliści OWE przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Komitet Główny może przyznać nagrodę „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach OWE.

6. Komitet Główny może przyznać nagrody nauczycielom, którzy przygotowywali laureatów do udziału w OWE, inne niż te, o których mowa w pkt. 5.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o organizacji, terminach przeprowadzenia zawodów poszczególnych stopni oraz zasadach udziału w OWE można uzyskać w Kuratoriach Oświaty.

2. Dyrekcje szkół zobowiązane są przez ministra edukacji narodowej do przekazywania informacji, o których mowa w pkt. 1 wszystkim uczniom.

3. Informacje o OWE wraz ze wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej OWE pod adresem: www.pte.pl/owe.

4. Szkoła dokonując zgłoszenia udziału w zawodach OWE przyjmuje do wiadomości treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Każdy uczestnik przystępując do zawodów szkolnych i składając własnoręczny podpis na otrzymanym zestawie pytań (zadań) oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem OWE i zobowiązuje się go przestrzegać. Warunkiem przystąpienia do zawodów OWE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Główny i Komitet Okręgowy dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu OWE, a także na publikowanie wyników zawodów poszczególnych stopni OWE (bez względu na formę). Organizator OWE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika OWE w celach informacyjnych związanych z jej organizacją i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Menu