Analiza finansowa

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest od września. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona – do 12 osób.

Kurs w formie stacjonarnej. 

Poziom zaawansowania zajęć – podstawowy.

 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Efektem pracy na kursie będzie powstanie własnego modelu do analizy finansowej przedsiębiorstwa. 

Kurs przeznaczony jest dla zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników sektora bankowego oraz wszystkich zainteresowanych osób, które w swojej pracy zawodowej będą zajmować się analizą finansową.

Od osób zgłaszających się na kurs oczekiwana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i ekonomii.

Program:

1. Rodzaje, budowa, pozyskiwanie i czytanie danych finansowych przedsiębiorstwa:
• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• KPIR,
• Sprawozdanie finansowe (Bilans, RZiS, CF),
• Ocena wiarygodności danych finansowych (szybkie testy wiarygodności, manipulacji, zniekształceń, kreowania danych finansowych),
• Jak sporządzić bilans, RZiS, CF przy uproszczonej ewidencji,

2. Zasady budowy modelu do analizy finansowej przedsiębiorstwa w arkuszu excel,
3. Przekształcenie danych finansowych do postaci analitycznej (przekształcenie, agregacja, urealnienie danych),
4. Analiza trendu, struktury, odchyleń, dynamiki CAGR,

5. Analiza działalności operacyjnej:
• Analiza marż,
• Analiza rentowności,
• Analiza kapitału obrotowego (poziom bieżący, zapotrzebowanie),
• Analiza cyklu rotacji i konwersji kapitału obrotowego,
• Analiza płynności finansowej,
• Analiza progu rentowności,
• Analiza dźwigni operacyjnej,
• Analiza ryzyka działalności operacyjnej,

6. Analiza działalności inwestycyjnej:
• Analiza produktywności aktywów trwałych,
• Analiza rentowności aktywów trwałych,
• Analiza efektywności aktywów trwałych,
• Wstępna analiza efektywności inwestycji w aktywa trwałe (AR, PP, DPP, NPV, IRR, SA),
• Analiza ryzyka działalności inwestycyjnej,

7. Analiza działalności finansowej:
• Analiza struktury finansowania,
• Analiza kosztu finansowania (poziom bieżący, graniczny, WACC),
• Analiza bezpieczeństwa finansowania,
• Analiza zdolności obsługi zadłużenia,
• Analiza zdolności spłaty zadłużenia,
• Analiza potrzeb kapitałowych vs. dostępny poziom samofinansowania,
• Analiza kapitału własnego,
• Analiza przepływów pieniężnych (CF, FCF, FCFF, FCFE),
• Analiza dźwigni finansowej,
• Analiza ryzyka działalności finansowej,

8. Analiza działalności dywidendowej:
• Modele polityki dywidendowej,
• Strategie opłacalności polityki dywidendowej,

9. Analiza działalności na rynku kapitałowym:
• Zasady finansowania na rynku kapitałowym,
• Wskaźniki rynku kapitałowego,
• Wprowadzenie do wyceny kapitału własnego na rynku kapitałowym,

10. Podstawy wyceny i analizy wartości przedsiębiorstwa (Value Based Management):
• podejście majątkowe,
• podejście dochodowe,
• podejście porównawcze,

11. Typowe układy nierówności w ocenie kondycji biznesu,
12. Analiza ryzyka bankructwa,
13. Podsumowanie i wizualizacja wniosków z analizy finansowej – budowa kokpitu managerskiego (Dashboards management).

Kurs ma charakter warsztatowy. Zajęcia opierają się na praktycznej analizie finansowej przedsiębiorstwa w arkuszu Excel, dlatego uczestnicy proszeni  są o przyniesienie na zajęcia notebooka.

Kurs realizowany jest w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia będą prowadzone w sob. i ndz. (8 dni) w godz. od 09.00 do 15.45/14.45 (7-8 godzin dydaktycznych na dzień).

Do ukończenia kursu wymagana jest frekwencja na poziomie 60% obecności oraz wykonanie zadania praktycznego – case study z analizy finansowej wybranego przedsiębiorstwa.

Koszt kursu 2600 zł brutto za osobę. Przed kursem pobierana jest zaliczka (25% ceny kursu). Pozostała opłata płatna jest po rozpoczęciu kursu w maks. 2 ratach. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Uczestnicy dostaną materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę prowadzącego kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]