Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2020 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0097/17 pt. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu”

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 24 osób niesamodzielnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 31.08.2020 r.

W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu 12 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

Miejsce realizacji projektu: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 069 529,60 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 759 100,16 zł

 

 

Menu