Dzienny dom pobytu SIESTA i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

 

La Siesta Estremo Michał Partyka realizuje w okresie

od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0078/20 pt.

Dzienny dom pobytu SIESTA
i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 84 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienie usług podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 40 opiekunów faktycznych z gminy Świekatowo i powiatu świeckiego do 31.12.2023 r.

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 84.
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługamiasystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 87.
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 25.
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 18
  5. Liczba opiekunów faktycznych, dla których zorganizowano warsztaty nt. sprawowania opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 40

Miejsce realizacji i biuro projektu: Dom Dziennego Pobytu Siesta w Pruszczu, Plac Poniatowskiego 10 86-021 Pruszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 085 808,42 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 772 937,16 zł

 

Partnerzy projektu:

Zapraszamy do zapoznania sie z profilem DPP na Faceboooku

Menu