Dzienny Dom Pobytu Złowody

Dzienny Dom Pobytu Złowody

Zofia Pachnik w partnerstwie z :

– Gminą Wielgie

– Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy

realizuje w okresie 01.01.2020 r. do 31.05.2022 r. projekt pt. Dzienny Dom Pobytu Złowody.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 os. niesamodzielnych z terenu Gminy Wielgie poprzez stworzenie 16 nowych miejsc świadczenia tych usług do 31.05.2022 r. oraz utrzymanie trwałości tych miejsc.

W ramach projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domie Pobytu Złowody 16 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących teren Gminy Wielgie.

Miejsce realizacji projektu: Złowody 48, 87-603 Wielgie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 818 436,80 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 545 671,28 PLN

 

Menu