Dzienny Dom Pobytu „Grodno”

Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur
w partnerstwie z Gminą Golub Dobrzyń,
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy
oraz Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego
Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

realizuje w okresie  od 01.04.2018 r. do 31.05.2020 r.

projekt nr  RPKP.09.03.02-04-0086/17 pt.

Dzienny Dom Pobytu „Grodno”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 36 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zamieszkałych w Gminie Golub- Dobrzyń do 31.05.2020 r.

 

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

 

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36.

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 36.
  2. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 36.
  3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie – 6.

 

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 18.
  2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 18.
  3. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – 36.

Miejsce realizacji projektu: Nowogród 99, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro projektu: Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 920 636,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 632 540,60 zł

 

Menu

Kontakt Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur ul. Małszyce 82, 87-408 Małszyce Tel: 500 660 786   Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60   Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz Tel: 601 619 159   Gminą Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń Tel: 56 683 54 00 (-03)