Dzienny Dom Pobytu „Grodno”

Dzienny Dom Pobytu „Grodno”

Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur w partnerstwie z :

realizuje w okresie od 2018-04-01 do 2020-03-31 projekt pt. Dzienny Dom Pobytu „Grodno”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń (miejska i wiejska) poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020r.

W ramach projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domie Pobytu „Grodno” 18 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Gminę Golub-Dobrzyń.

Miejsce realizacji projektu: ul.Nowogród 99, 87-400 Golub-Dobrzyń

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 920 636,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 766 985,12 zł

 

Menu

Kontakt Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur ul. Małszyce 82, 87-408 Małszyce Tel: 500 660 786   Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60   Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz Tel: 601 619 159   Gminą Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń Tel: 56 683 54 00 (-03)