„Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarskiej opieki długoterminowej w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”

Dzienny Dom Opieki Medycznej SIR MED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Małe Rzeczy” oraz  Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2021 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0008/18 pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”.

Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi z Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania DDOM oraz opieki pielęgniarskiej dla 186 osób, a także działania edukacyjne dla 96 opiekunów do 30.11.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław

Biuro projektu: ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu 2 163 161,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 838 680,80 zł

 

Menu