Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi

Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi

Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur w partnerstwie z :

realizuje w okresie od od 2018-04-01 do 2020-05-31 projekt pt. Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Ciechocin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.05.2020 r.

W ramach projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domie Pobytu w Nowej Wsi 18 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Gminę Ciechocin.

Miejsce realizacji projektu: Nowa Wieś 20, 87-408

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 962 252,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 667 914,20 zł

 

Menu

Kontakt Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur ul. Małszyce 82, 87-408 Ciechocin tel. 500 660 786   Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60   Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc ul.Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz Tel: 601 619 159   Gminą Ciechocin ul. Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin Tel: 56 683 77 81/83