Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Projekt realizowany jest przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r.

Miejsce realizacji Projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Wsparcie adresowane jest do 50 osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia, choroby, wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego takich jak, np. ubieranie, jedzenie, toaleta, przygotowanie posiłków itp. oraz do 15 opiekunów faktycznych.

W ramach Projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 10 miejsc dla osób niesamodzielnych z Inowrocławia.
Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-16.00.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

Ponadto Uczestnicy otrzymają całodniowe wyżywienie oraz możliwość skorzystania z usługi dowozu.

 

Menu