Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie

Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie

FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I DOBREGO ŻYCIA SENIORÓW „ŁĄCZYMY POKOLENIA” w partnerstwie z : Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 2017-08-01 do 2019-12-31 projekt pt. Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie.

Projekt polegać będzie na stworzeniu Dziennego Domu Pobytu (DDP) oraz świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym, których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:

Utworzonych zostanie 10 miejsc w DDP przeznaczonych (docelowo 20 os. skorzysta z DDP w trakcie trwania projektu) oraz 3 miejsca usług opiekuńczych w domu

Miejsce realizacji projektu: ul.Mickiewicza 117, Toruń

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 633 463,04 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 502 288,04 zł

Menu

Kontakt FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I DOBREGO ŻYCIA SENIORÓW "ŁĄCZYMY POKOLENIA" ul. Piastowska 5, 87-100 Toruń Tel: 512 390 244   Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60