Dzienny Dom Pobytu Albert

Dzienny Dom Pobytu „Albert”


Okres realizacji projektu: 01-04-2018 do 31-03-2020

Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Beneficjent: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Inowrocławskie

Partner: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy


Celem utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Albert”  podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:


W Dziennym Domu Pobytu „Albert”utworzonych zostanie 15 miejsc przeznaczonych dla osób niesamodzielnych z Inowrocławia.


Menu